Kasvusaari Oy on uusi yritys, joka on syntynyt tarpeista tuottaa kasvutarinoita ja kehittää kasvuyrityksiä pitkäjänteisesti ja kestävällä tavalla. Kasvusaari on yritys, joka haluaa olla uskottu partneri ja tukija osana kasvuyrityksien kasvutarinaa ja kasvua.  Yrityksen visio ja strategia kytkeytyvät kestävään kasvuun ja sen tavoittelemiseen Suomessa. Kasvusaari Oy on avoimesti kasvun puolella ja haluamme nähdä kasvavia ja menestyviä kasvuyrityksiä Suomen kansantaloudessa. Paitsi että Kasvusaari on suomalainen yritys – se on myös kansainväliset kasvuanturit omaava yritys.

Tiedämme, että kasvutarinoilla on aina tekijänsä. Kasvu ei koskaan synny tyhjästä. Siksi olemme kehittäneet liiketoimintamalliamme sellaiseksi, että se tarjoaa kasvuhaluisille yrityksille palveluita, joita ne tarvitsevat yrityksen kehityksen eri vaiheissa. Uuden kasvun takana on aina uusia ajatuksia, ideoita ja innovaatioita, jotka siivittävät kasvua.

Kun puhutaan innovaatioista, puhutaan yleensä liiketoimintainnovaatioista ja teknologisista innovaatioista, jotka ovat tärkeä osa kasvuyritysstrategiaa. Immateriaalisten oikeuksien suojaaminen on yksi kestävä perusta menestykselliselle kasvuyrittäjyydelle. Yritykselle ja sen eri sidosryhmille on tärkeää hyötyä uusista ideoista ja innovaatioista. Kasvusaari auttaa yrityksiä ja laajemmin yhteiskuntaa tässä tärkeässä asiassa.

Professori David J. Teece (https://en.wikipedia.org/wiki/David_Teece) on arvostettu pioneeri ja asiantuntija innovaatiotutkimuksen kentässä. Hän esitti kolme vuosikymmentä sitten vuonna 1986 radikaalin ajatuksen siitä, organisaatioiden on hyödyttävä ja saatava voittoa innovaatioista, koska muuten eivät kasvun avaimet ole hallussa. Tätä mallia on alettu kutsua Profiting from Innovation -malliksi (PFI-malli). Malli on edelleen haasteellinen kaikille kasvuhakuisille yrityksille – ja koko yhteiskunnalle. PFI-malli on luotettava tapa ankkuroida kasvun teot yritysten käytäntöön. Kasvusaaressa ymmärretään kasvun saarekkeiden merkitys.

Kuva 1. Kasvun saarekkeet PFI-mallin mukaan

Suomessa on nyt korkea aika kehittää ja toteuttaa PFI-mallia kasvuyrityksissä. Tilanne on nyt hyvä, koska Suomi on irtaantumassa pitkään kestäneestä talouslamasta ja lähdössä kohti voimakkaampaa talouskasvua. Näin Suomen Pankki on meille kertonut.

Meidän on luotava toimivia innovaatioiden ekosysteemejä, jossa innovaatioiden aktiiviset kehittäjät hyötyvät T&K-toiminnasta ja sen pohjalta luotavasta talouskasvusta ja uudesta vaurastumisesta. Nykymuodossaan moderni PFI-malli koostuu seuraavista osista, jotka ovat:

(1) Toisiaan täydentävät innovaatiot,

(2) Toimivat kasvua tukevat julkiset infrastruktuurit,

(3) Dynaamiset kyvykkyydet organisaatiossa,

(4) Rahoitusosaaminen ja järkevät kokonaisrahoitusmallit,

(5) Harkitut päätöksentekomallit organisaatiossa,

(6) Tarjontaketjut ja niiden hallinta,

(7) Innovaatioiden systeeminen kokonaishallinta,

(8) Immateriaaliset oikeudet ja toimiva tiedonhallinta, sekä

(9) Toimiva ja päivitetty liiketoimintamalli yhdessä toimivan palveluarkkitehtuurin kanssa.

Kun puhutaan kasvuyrittäjyydestä, nämä strategiset PFI-osaset eli kasvun saarekkeet muodostavat toisiaan täydentävän synergisen kokonaisuuden, jonka osalta tarvitaan aina yhteisiä, ja harkitusti suunnattuja kasvuponnistuksia. Kasvuponnistukset perustuvat aina tulevan kehityksen ennakointiin ja yrityksen omiin visioihin. Kasvusaari Oy on valmis tekemään hartiavoimin töitä näiden kasvua edistävien kokonaisuuksien hyväksi kaikkien partnereidensa ja asiakkaidensa kanssa. Haluamme Suomeen kasvutarinoita lisää.

Haluamme olla joustava ja tehokas toimija, joka edistää yritysten kasvua niin yritysten arjessa kuin tulevaisuuteen suuntautuvissa strategioissa. Emme koskaan kuvittele, että kasvu syntyisi poppakonsteilla ja kasvuhokemilla. Kasvu syntyy yhteisin ja ammattimaisesti suunniteltujen toimien ja päätösten myötä. Tiedämme, mistä kasvussa on kyse ja osaamme toimia myös sen mukaisesti.

Jari Kaivo-oja

Senior Adviser, dosentti, Kasvusaari Oy

One thought on “Suomi tarvitsee uusia kestäviä kasvutarinoita ja kasvuyrityksiä

Comments are closed.